0

0

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางนภา เศรษฐกรได้รับเชิญจาก Social Value Thailand สนทนาภายใต้หัวข้อ “Social Value Leaders : Call to Action” โดยมีอาจารย์ ดร. กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊กชื่อว่า  “socialvaluematters2021” เพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยการสนทนาครั้งนี้ทำให้เห็นถึงบทบาทและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนและทั้งยังช่วยเหลือสังคมอย่างเกื้อกูลอีกด้วย

0