0

SE และผู้สนับสนุน SE จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้าง ?
0
สำหรับ SE
✔️ SE ที่จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) แล้ว กรณี ‘ไม่ประสงค์’ แบ่งปันกำไรแก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
0
สำหรับ ผู้สนับสนุน SE
✔️ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่ลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถนำไปหักรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
– นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง ในรอบปีภาษีนั้น ๆ
– บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท ในรอบปีภาษีนั้น ๆ
✔️ นิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถนำไปหักรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ *สูงสุดไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยคิดรวมกับเงินบริจาค เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
✔️ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่บริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านระบบ E-Donation สามารถนำไปหักรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

0
– นิติบุคคล สามารถนำไปหักรายจ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ *สูงสุดไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยคิดรวมกับเงินบริจาค เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ
– บุคคลธรรมดา สามารถนำไปหักใช้จ่ายเท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน

0