0

0

SE กับ CSR แตกต่างกันอย่างไร ?

.

SE – Social Enterprise (วิสาหกิจเพื่อสังคม) คือธุรกิจที่มีเป้าหมายไม่ได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการแสวงหารายได้ สร้างผลกำไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถพึ่งพาตนเองได้และดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

.

ในขณะที่ CSR – Corporate Social Responsibility (การรับผิดชอบต่อสังคม) คือกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมของกิจการหรือธุรกิจที่แสวงหากำไรตามปกติ เป็นการแบ่งรายได้ (หรือกำไร) มาทำเพื่อสังคม อาจดำเนินการเป็นครั้ง ๆ แล้วจบไปเพื่อเป็นการ ‘คืนกำไรให้สังคม’ เช่น การแจกอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในชนบท การแจกผ้าห่มในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น

.

ข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม / www.sethailand.org / http://www.khajochi.com/…/social-enterprise-vs-csr…