นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรร่วมเสวนาใน “Innovation Clinic For Future and Sustainable Business: พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลินิกนวัตกรรม” ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.

ผอ.สวส. ได้นำเสนอสาระความรู้เรื่องเทรนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนะนำการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าของการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ