รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน