เอกสารคู่มือต่างๆ

การจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

  ศึกษาการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมได้ที่ >>> ประกาศฯ-จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม แบบฟอร์มจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม (ทางอิเล็กทรอนิกส์) >>> แบบฟอร์มจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ศึกษาวิธีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ที่ >>>> ประกาศฯ-จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม แบบฟอร์มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (ทางอิเล็กทรอนิกส์) >>> แบบฟอร์มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม