เอกสารคู่มือต่างๆ

การจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

  ศึกษาการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมได้ที่ >>> ประกาศฯ-จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม สามารถจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ >>> จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมออนไลน์ 

การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ศึกษาวิธีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ที่ >>>> ประกาศฯ-จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ >>> จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมออนไลน์