วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวเปิดงานเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue): การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดย สำนักงานฯ ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่าย  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง เป้าหมายการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากในประเทศไทย และรับฟังข้อเสนอจากผลการศึกษาสมุดปกขาวกลไกการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นโดย คุณธราธร รัตนนฤมิตศร และคุณวรดุลย์ ตุลารักษ์ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  ทั้งนี้ยังมีเวทีเสวนาทางนโยบาย (Policy dialogue) : ร่วมกำหนดวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยจะไปในทิศทางใด ซึ่งแบ่งออกเป็น  5 ประเด็น และได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่  1)ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  2)คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3)ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  4)คุณวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 5)คุณสุวรรณี
สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

  •  

ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

Website : www.osep.or.th

Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th

Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.

LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)

Youtube :  https://youtube.com/@SE-OSEP

#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม