สนใจจดทะเบียนเป็น ‘วิสาหกิจเพื่อสังคม ’ เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้คือมีลักษณะเป็น บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามมาตรา 5)

 

0

▪️วัตถุประสงค์เพื่อสังคม

วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ประโยชน์ส่วนรวม หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

0

0

▪️ การมีรายได้

มีรายได้ไม่น้อยกว่า 50% มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เว้นแต่กิจการไม่ประสงค์แบ่งกำไรแก่ผู้ถือหุ้นอาจมีรายได้น้อยกว่า 50% มาจากการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

0

0

▪️ การแบ่งปันกำไร

1. กำไร 70% ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสังคม (จ้างงาน, แก้ไขปัญหา, พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม, ขยายกิจการ หรือลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ)

2. กำไร 30% แบ่งให้เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

0

0

▪️มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. มีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กฎหมาย หลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ/ การประชุมผู้ถือหุ้น/ การตรวจสอบบัญชี/ การเสียภาษีอย่างถูกต้อง

3. มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการบริหารงานที่สุจริต โปร่งใส

4. มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ เช่น รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องแก่สาธารณะชนอย่างสม่ำเสมอ

.

▪️ ไม่เคยถูกเพิกถอน

1. ไม่เคยถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ยกเว้น พ้นกำหนดเพิกถอน 2 ปี

2. ไม่มีกรรมการผู้ถือหุ้น/ ผู้มีอำนาจทำการ/ ผู้ถือหุ้น 25% ในกิจการที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำที่ทำให้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน

.

——————————————————————–

.

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
Facebook : www.facebook.com/osepdsdw
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)