สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ภาพประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ชุดที่ 1 

 
ภาพประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ชุดที่ 2 

 

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม