ประกาศ สำหรับผู้ที่สนใจยื่นขอจดแจ้ง ‘กลุ่มกิจการเพื่อสังคม’ เตรียมเอกสาร แยกตามประเภทของผู้ขอยื่นจดแจ้ง ดังนี้

0

 

0

💡กรณีเป็นบุคคลธรรมดาแนบเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้เจ้าของ

2. แผนการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

0

0

💡 กรณีเป็นกลุ่มบุคคล และชุมชนแนบเอกสาร ดังนี้

1. รายชื่อคณะบุคคล

2. สำเนามติ หรือข้อตกลงซึ่งมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

3. สำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้มาจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

4. แผนการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ถ้ามี)

0

0

💡 กรณีเป็นนิติบุคคลให้แนบเอกสาร ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

2. สำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารประจำตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามนิติบุคคล

3. สำเนามติหรือข้อตกลงให้จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

4. แผนการดำเนินกิจการเพื่อสังคม

.

——————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของสวส. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
.
ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
se_registration@osep.mail.go.th
โทร. 084-586-3556, 064-610-6361
.
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ)
โทร. 089-1551084 e-mail : thanawut_s@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย (ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร. 0838181262 e-mail : thanphitcha_t@osep.mail.go.th
.
ฝ่ายอำนวยการ
info@osep.mail.go.th
saraban@osep.mail.go.th
.
Website : www.osep.or.th
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)