เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมปรึกษาหารือกับนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันกลุ่มอาชีพคนพิการให้พัฒนาเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและวิสาหกิจเพื่อสังคม
การปรึกษาหารือได้ประเด็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพคนพิการดังนี้
  1. ผลักดันและยกระดับกลุ่มอาชีพคนพิการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
  2. ส่งเสริมความรู้ให้กับองค์กรคนพิการ และจับคู่ธุรกิจให้เหมาะสม
  3. พัฒนา platform เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ0
นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
0
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
0
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
0

0