สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม กับทางผู้ประกอบการพร้อมทั้งเยี่ยมชมไลน์การผลิตกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ