วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ และ นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร  นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเกียรติ เชิญบรรยายในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจเพื่อสังคม ( Social Enterprise : SE )” ให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน และน้อง ๆ โครงการ U2T ณ ห้องประชุมบ้านหม้อรีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย