เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. (ที่ผ่านมา) รศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข พร้อมด้วยนศ. ในรายวิชา กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เพื่อให้ นศ. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการดำเนินงานของ สวส.

ผอ.สวส. พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ ศุภางครัตน์ และ นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดบทบาทและหน้าที่ของสวส. รวมถึงการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม