เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายธนาวุฒิ  ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยน เรื่อง “ก้าวที่ยั่งยืนจากวิสาหกิจชุมชนสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม” ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครรังสิตและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตได้รับรู้ถึงข้อมูลของรูปแบบและเส้นทางการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม