เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ และนางสาวปานทิพย์ ทองสิงห์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สวส. เป็นวิทยากรบรรยาย

หัวข้อ “การจดทะเบียนและสิทธิประโยชน์ของกิจการเพื่อสังคม” โครงการ “PADTHAI Social Enterprise ครั้งที่ 2 โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) ณ โรงแรมแสน จังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารจากทั่วประเทศและจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำนวนกว่า 37 คน โดยมีเป้าหมายยกระดับการทำธุรกิจเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” ต่อไป