เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงาน สวส. นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงาน สวส. และผู้บริหาร สวส. เข้าพบหารือกับ นางฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการผลักดันกิจการชุมชนรอบโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรอบโรงงานผลิตไฟฟ้าเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าต่อไป