เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ในโครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ซึ่ง
เป็นโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 แห่ง โดยมรภ.ธนบุรีได้รับผิดชอบโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคม” โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนย่านกะดีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ทอดถ่ายความรู้ในเรื่องลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคม ความเหมือนและความแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น สิทธิประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ตัวอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ แนวทางการยกระดับจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งแนะนำการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้กับกลุ่มชุมชนในย่านกะดีจีน โดยมีภาคีเครือข่ายพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการ