เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนภา  เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ  ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เข้าร่วมงานความร่วมมือบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนคต 2023 ด้วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการนี้ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ มิติวินัยธุรกิจสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 และนายธนาวุฒิ  ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการได้ขึ้นเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีเจตนาจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมี บริษัท เทิร์นทูอาร์ต จำกัด และบริษัท แอทชีวิตชีวา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย