วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายตัวแทน นายประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 เข้าร่วมงานและรับมอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ในการสนับสนุนการจัดงาน”แม่น้ำวิถีไทย” งานปิดโครงการการศึกษาเชิงปฎิบัติการยกระดับขนมถ้วยโบราณ สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน สร้างงานสร้างรายได้ ของคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 26 สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มบ้านราชวิถี ณ โรงแรมเดอะ สลิล ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร