เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของ บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณศิริพร เชี่ยววัฒนากุล ประธานกรรมการ และคณะให้  การต้อนรับ

บ.ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์ทางสังคมมี่ชัดเจน ภายใต้แนวคิด “ ลิฟวิ่งเป็นเพื่อนร่วมทางของผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวช ในการพัฒนาสุขภาวะ การฝึกอาชีพ และเชื่อมโยงคนในสังคมให้เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางด้านจิตเวชอย่างยั่งยืน ”

โดยการันตีความสำเร็จของธุรกิจได้ด้วยรางวัลระดับประเทศที่ได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประเภทองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2564 ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม