สวส.ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม ในพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2566 โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการ สวส. และคณะเจ้าหน้าที่จาก สวส. เยี่ยมชม 6 กิจการ ดังต่อไปนี้

1.บจก.ฟาร์มรักษ์ ฟอร์เอเวอร์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

2.บจก.ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

3.บจก.เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม

4.บจก.ประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

5.บจก.บัดดี้โฮมแคร์

6.บจก.กาแฟอาข่า อ่ามา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้