วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายธนาวุฒิ ศุภางครัตน์, นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการและแนวทางในการประกอบกิจการเพื่อสังคม และแนวทางการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม” ให้แก่ ผู้ประกอบการท้องถิ่น        กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณาจารย์ และนักศึกษา จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ณ เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์ พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม, การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม การจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม, การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น