วันที่ 19 ธันวาคม 2565  นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมหารือกับ Prof. Bob Doherty, Dean of School for Business and Society, University of York เรื่องการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมไทย พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ และผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์