เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 14.30 นางนภา เศรษฐกร ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ​นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คณะกรรมการ, ที่ปรึกษา และนายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมออกแบบการสนับสนุนส่งเสริมร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้าออนไลน์​ พร้อมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม​ และการสนับสนุนบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม​ โดยภสคชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม 301-302 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)