เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 (ที่ผ่านมา) นายธนาวุฒิ  ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 5 ปี พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ในฐานะผู้มีคุณูปการแก่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมด้วยดีเสมอมา