เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมงานการประชุมสัมมนา Social Value Thailand Forum 2022 และเป็นวิทยากรเวทีเสวนาหัวข้อ “Maximizing Shared Value and Social Impact” เพื่อสะท้อนให้เห็นความสำคัญกับผลกระทบและคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรที่เป็นในเชิงการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณาถึงผลกระทบที่สำคัญต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของผลกำไรทางสังคม นำไปสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยื่น ณ ห้องประชุม Convention 1 และ 2 ชั้น 2 โรงแรม Wintree City Resort เชียงใหม่