เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางนภา เศรษกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ประชุมหารือกับธนาคารออมสิน เพื่อหาแนวทางดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านแหล่งเงินทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม