เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นางนภา เศรษกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สวส. ประชุมหารือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม