เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2566 และ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ สวส. ทุกคนปฏิบัติเพื่อส่งเสริมค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นพร้อมรับผิดชอบเป็นไปตามบทบาทและหน้าที่ของตน มีความพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มใจ 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2566