เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม CONVENTION 3 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความพร้อมในระดับพื้นที่และภูมิภาค และขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการระดับภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องบริบทและสิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป