เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ สวนเสียงไผ่ กรุงเทพมหานคร นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” (ถอดรหัส ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise Business Decoding) จัดโดย สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้มีความเข้าใจการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้น และเข้าใจในการวางแผนเรื่องโครงสร้างองค์กรแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความหลากหลายให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

สำหรับภายในงานมีการเสวนาในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย นาง นภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มของวิสาหกิจเพื่อสังคม” ร่วมกับ คุณชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานสมาคมสถาบันทิวา และ ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

โดยหลังจากการอบรมในครั้งนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้ารับการ ติดตาม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบกิจการด้วยกัน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้านธุรกิจให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม