วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ สวส.  เรื่องอนุบัญญัติ (กฎหมายลำดับรอง) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และอนุบัญญัติ (กฎหมายลำดับรอง) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยท่านที่ปรึกษากฎหมาย ท่านสุพล บริสุทธิ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้