วันที่ 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนโครงการ โดยเชิญ คุณวิสูตร ปรีชาธรรมรัตน์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ กองประเมินผล 1 และคุณอรวิภา เพ็ชรแก้ว นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ กองประเมินผล 1  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้