สวส.เล่าข่าว : สวส. จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยเชิญ คุณเพ็ญพักตร์ ศิลปสุวรรณ นักบัญชีชำนาญการ และ คุณอมรรัตน์ จารุสิริมงคลชัย นักบัญชีปฏิบัติการ จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้