วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดกิจกรรมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่อง “การทำงานเป็นทีม (Teamwork)” ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานเป็นทีม โดยเชิญ อาจารย์ชวลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้