วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดกิจกรรมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่อง “การให้บริการด้วยใจ (service Mind) และ การปรับกรอบความคิดเพื่อการพัฒนา (Mindset)” ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการให้บริการด้วยใจและการปรับกรอบความคิดเพื่อการพัฒนา โดยเชิญ อาจารย์ชวลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้