วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดโครงการ “Government-SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรม “Government-SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม  ได้เชิญวิทยากร นางสาวณัฐพร สนธิเจริญ นิติกรปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง บรรยายให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจเพื่อสังคมของภาครัฐ

รวมทั้งเสวนาระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กรมการพัฒนาชุมชน และ วิสาหกิจเพื่อสังคม 3 กิจการ คือ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด, สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม และ บริษัท ประชารัฐสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

ทั้งนี้ ยังรวบรวมผู้ประกอบการ 15 องค์กร มาร่วมออกบูธเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและรู้จักกับวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น