สวส.เล่าข่าว : สวส. จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชิญ คุณสรินทิพย์ เนียมปาน
นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้