0

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) นางนภา เศรษฐกร ผอ.สวส. พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ได้ประชุมหารือร่วมกับ ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. นายวันชัย บุญประชา อุปนายกสมาคมส่งเสริมภาคประชาสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ และทิศทางความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันส่งเสริมการดำเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม สำหรับองค์กรภาคประชาสังคม

การประชุมหารือครั้งนี้ สวส. และ สสป. จะดำเนินการร่วมกันบ่มเพาะองค์กรประชาสังคมเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีการพัฒนาหลักสูตร และจัดเวทีหารือ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นระยะ ให้เกิดการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป