สวส.เล่าข่าว : ผอ.สวส. เป็นองค์ปาฐก ในงาน Social Enterprise Thailand Forum 2022

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นองค์ปาฐก หัวข้อ “บทบาทของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมในการสนับสนุนระบบนิเวศผู้ประกอบการทางสังคม” ในงานสัมมนา Social Enterprise Thailand Forum 2022 ภายใต้ธีม “SE Companion Reunited” จัดโดย สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand) ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรตัวกลางผู้สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม เปิดพื้นที่อภิปรายเรื่องความท้าทายและความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการทางสังคม และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มองค์กรตัวกลางและนำไปสู่การจัดทำข้อมูลองค์กรที่สนับสนุนกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม