เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างการรับรู้ “เรื่อง สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564” ผ่านระบบประชุมทางไกล (แอปพลิเคชัน ZOOM)

โดยได้รับเกียรติจากคุณสุธาสินี ศรีมหาศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี

มีผู้แทนเข้าร่วมอบรมจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้การจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งต่อไป สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้

🔸 ครั้งที่ 3 จังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3uF8ErU
🔸 ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/38bowLp
🔸 ครั้งที่ 5 จังหวัดลำปาง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3uuUOIA
🔸 ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนคลิก https://bit.ly/3tMx4k6