วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางนภา เศรษฐกร ผอ.สวส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ
บริษัท อาร์ต ออฟไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่ประกอบกิจการด้านการบริการและจำหน่ายสินค้าทางศิลปะ
เพื่อเป็นทุนสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบงาน
ของวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เข้มแข็งต่อไป