0

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) โดย ผู้อำนวยการ สวส. พร้อมทั้งฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประชุมหารือร่วมกับ นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และตัวแทนคณะทำงานเครือข่ายผู้ประกอบการ หารือแนวทางการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม สิทธิประโยชน์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับ และแลกเปลี่ยนสอบถามข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการมีความสนใจและมีเป้าหมายในการยกระดับธุรกิจของตนเองเป็นรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

0