วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ” ให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยเชิญ อาจารย์ผุสดีพร อยู่ยงสินธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้