เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สวส. เป็นวิทยากร เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมสู่การสร้างสังคมที่ยั่งยืน” ในรายการ SMED สถานีความรู้ โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการทำ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ให้แก่พนักงานของธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารที่สนใจการทำธุรกิจเพื่อสังคมและมีความพร้อมจดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

นอกจากนี้ SME Bank และ สวส. มีแผนงานจะขับเคลื่อนการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการเป็น SE ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบต่อไป