สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ (ZOOM) ด้านการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ “SE Coaching”  จำนวน 50 กิจการ

0

0

0

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 โดยมี คุณปรเมษฐ์ พูนสุข ผู้จัดการด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ สถาบัน Change Fusion เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การลงทุนเพื่อสังคมและแนวทางการเตรียมตัว” และคุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้บริหาร บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “โมเดลความสำเร็จสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม” 

0

0

 

0

กิจกรรมอบรมออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจเพื่อสังคมให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมได้นำไปประยุกต์ใช้และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0