เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ กรรมการผู้จัดการ และคณะให้การต้อนรับ

บริษัท ปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่รวมกลุ่มกันกว่า 6 จังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้ มีรายได้จากการจำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูปคุณภาพดีได้มาตรฐาน จำหน่ายให้กับผู้บริโภค/โรงแรมหรือร้านอาหาร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบ SE บนฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนในเรื่องการอนุรักษ์ควบคู่การทำธุรกิจไปด้วย

สวส. เชิญชวนผู้ที่สนใจสินค้าอาหารทะเลสด/แปรรูปจากชุมชน สามารถอุดหนุนซื้อสิ้นค้าได้ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/pla.organic/?mibextid=LQQJ4d