ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) นายกษมพงษ์ โพธิสุนทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมหารือกับ นางอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และผู้บริหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 40 อาคาร SME Bank Tower

โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางที่จะผลักดันและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกัน ดังนี้ (1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่องการตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ (2) การพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินเกี่ยวกับ BCG และ ESG ภายใต้ SME D Bank เข้าสู่กระบวบการการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม จะมีการหารือการดำเนินงานร่วมกันต่อไป