วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมเสวนาบนเวทีเรื่อง “การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทางสังคมอย่างไร” ภายใต้หัวข้อ The 1st SE Fund Forum and Fundraising: Bigger roles, Wider opportunities ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

นางนภา กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 มาตรา 46 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสำนักงาน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เป็นกองทุนที่ผลักดันและส่งเสริม Social Enterprise ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพราะกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่เพียงแต่สนับสนุนเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่จะสร้างกิจกรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมา เพื่อพัฒนากลไกและการดำเนินงานของสำนักงาน ฯ จึงร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดและหาแนวทางในการระดมทุนเข้ากองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

การร่วมเวทีระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อประกาศบทบาทและแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ และเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของนักลงทุนทางสังคมต่อบทบาทของกองทุน ฯ โดยมี ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมเวทีเสวนา นอกจากนี้คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมเป็นเกียรติแถลงถึงบทบาทของกองทุน ฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนในปี 2566 โดยมี ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งโครงการ

ซึ่งนับว่าการจัดงานประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งเสริมบทบาทของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับฟังเสียงสะท้อนจากสาธารณชนในการพัฒนากองทุนฯ ที่สอดรับกับความต้องการของภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของแนวคิด โครงการ โดยในส่วนของการร่วมระดมทุนเพื่อให้แนวคิดนั้น จะสามารถบรรลุผลเป็นจริงได้ และเป็นมากกว่าแพลตฟอร์มการร่วมลงทุน เพราะจะทำให้เกิดการสร้างเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในการร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน